Bedrijfsnaam: JJ Footwear
KVK: 
62149385

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van Wide Wellies zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wide Wellies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wide Wellies ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wide Wellies. Wide Wellies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wide Wellies dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Een overeenkomst mag maximaal 400 euro bedragen. Zo niet, wordt de order is meerdere delen verzonden. Tevens mag een klant maximaal 400 euro aan openstaande posten hebben. 

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Wide Wellies zijn vrijblijvend en Wide Wellies behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Wide Wellies worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen. 

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Wide Wellies onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Wide Wellies zal het artikel vervangen.

4.3 Indien u iets terug stuurt, volgt u dan de volgende stappen:

  1. Stop de factuur terug in de doos. Indien u meer artikelen heeft besteld, heeft u tevens een kopiefactuur ontvangen. Omcirkel op deze kopiefactuur de producten die u retourneert en stop deze kopiefactuur in de doos.
  2. Doe de doos in de verzenddoos en plak deze goed dicht.
  3. Plak het retourlabel over het adreslabel.
  4. Geef het pakket af bij een Kiala punt, zie www.kiala.nl / www.kiala.be.
  5. Stuur ons een e-mail via beau@widewellies.nl waarin u uw retourzending meldt.
  6. Bewaar het afgiftebewijs tot u van ons een e-mail heeft ontvangen dat wij uw retourzending in goede orde ontvangen hebben. Indien u het bewijs niet kan overhandigen, is de zending voor uw eigen risico. 


Het is tevens mogelijk het pakket via het postkantoor gefrankeerd te retourneren aan:

Wide Wellies
Sprangseweg 15
5144 NV Waalwijk

Indien u meerdere malen hetzelfde artikel in dezelfde maat besteld, worden er portokosten berekend. Deze bedragen 2,95 euro per pakket. 


5. Betalingen

5.1 U betaalt via de webshop.

6. Levering

6.1 Indien u op werkdagen voor 12u besteld, wordt uw bestelling, indien op voorraad, de volgende werkdag geleverd. De door Wide Wellies opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wide Wellies verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Wide Wellies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Wide Wellies te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Wide Wellies (dan wel door klant en ingeschakelde derden), is Wide Wellies niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Wide Wellies.

9.2 De administratie van Wide Wellies geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wide Wellies in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wide Wellies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wide Wellies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wide Wellies in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wide Wellies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 Wide Wellies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.